godisnja-doba_cover.jpg
Solin kroz godišnja doba
Ploa_kraljice_Jelene_-okvir.jpg
IMG_7085.jpg
salona-manastirine.jpg
Gospa_od_otoka.jpg
Amfiteatar_1.jpg
27.jpg
Gaspina_mlinica.jpg
17.jpg

<

Natječaj za izbor direktora\direktorice Turističke zajednice grada Solina

>

22. 5. 2022. 19:19

 

Na temelju odredbe članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN br. 52/19 i 42/20), i članka 39. točke 2. Statuta Turističke zajednice grada Solina (Službeni vjesnik
grada Solina 6/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Solina od 16.05.2022.g.,
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Solina dana 23.05.2022. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice grada Solina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

I. Sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
br.52/19, 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon) te odredbi čl.4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju
ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („NN br.13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik), kandidat za
direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Solina mora ispunjavati slijedeće uvjete:
1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz
točke 1. ovoga stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat
prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.
Osim gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi čl. 21. st. 3. Zakona.

II. Prijava na natječaj mora sadržavati:
1. ime i prezime kandidata/kinje,
2. adresu prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
3. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
4. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
5. vlastoručni potpis kandidata/kinje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis, vlastoručno potpisan
2. preslik osobne iskaznice,
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca ili druga odgovarajuća
isprava (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
7. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu),
Uz priloge od toč. 1. do toč.7. ovog stavka, kandidati mogu priložiti:
8. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit)

NAPOMENE:
• Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. Dokaz o radnom iskustvu stečenom u inozemstvu mora biti preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača.

• Kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu izvod iz kaznene evidencije ne stariji od 30 dana od objave ovog natječaja ili drugi dokaz da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ali Turističko vijeće Turističke zajednice grada Solina zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa RH postoji li ta zapreka iz čl. 21., st. 3. Zakona.

• Kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/kinje

• U skladu s odredbama čl. 23. st. 5. i 6. Zakona, direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

• U skladu s odredbama čl. 24. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.);
direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo
osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st. 3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st. 4.).

III. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja obrađuju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV. Povjerenstvo za provedbu natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Solina prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem. Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.
Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Solina.
Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na
natječaj.
O imenovanju direktora/direktorice Turističko vijeće odlučuje između predloženih kandidata glasovanjem na sjednici. Turističko vijeće zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

V. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 (osam) dana (od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice grada Solina, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice grada Solina.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora\direkorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SOLINA

Kralja Zvonimira 69
21210 Solin

isključivo preporučenom poštom, a krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju na službenim stranicama Turističke zajednice grada Solina – https://www.solin-info.com/

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na službenu e-mail adresu

tz@solin-info.com

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Solina.

U Solinu, dana 23.05.2022.

Turističko vijeće grada Solina

 

Natječaj za izbor direktora TZ grada Solina: http://www.solin-info.com/download_file/view/1561/1322.pdf

 

Web stranica koristi kolačiće

Ova web-stranica koristi kolačiće. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge.

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo.

Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama.

Više o politici privatnosti pročitajte ovdje